بوشن یکسر فلز

کدکالا

شرح کالا

بسته بندی

130101

بوشن فلزی ً20x1/2

200عددی

130102

بوشن فلزی ً25x1/2

150عددی

130103

بوشن فلزی 25x3/4ً

150عددی

130104

بوشن فلزی ً32x1

 75عددی

130111

بوشن فلزی ً32x3/4

 75عددی

130105

بوشن فلزی40x1(1/4)ً

30عددی

130106

بوشن فلزی50x1(1/2)ً

25عددی

130107

بوشن فلزیً63x2

20عددی

130108

بوشن فلزی75x2(1/2)ً

15عددی

 

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و اسپم را تحمل نمیکنیم